Producenci
Promocje
Hager fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP30 FW324WT
Hager fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 3R/72M (3x24) I kl. IP30 FW324WT
532,10 zł 494,09 zł 432,60 zł 401,70 zł
szt.
volta Rozdzielnica VDI podtynkowa 3R 2x płyta montażowa, 1x szyna TH Hager VU36NWB
volta Rozdzielnica VDI podtynkowa 3R 2x płyta montażowa, 1x szyna TH Hager VU36NWB
149,30 zł 138,00 zł 121,38 zł 112,20 zł
szt.
Rozdzielnica FW pusta IP44/II 800x550x160 Hager FWB52D
Rozdzielnica FW pusta IP44/II 800x550x160 Hager FWB52D
396,23 zł 380,00 zł 322,14 zł 308,94 zł
szt.
Regulamin konkursu "Lato z Hagerem"

Regulamin konkursu „Lato z Hagerem”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Lato z Hagerem”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Hager Polo sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087086, o numerze NIP 6460015532, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”), ani z nim związany.
 3. Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego regulaminu ponosił Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu
 4. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi a nie Facebookowi.
 5. Konkurs jest prowadzony na Stronie Organizatora na Facebooku pod adresem URL: https://www.facebook.com/hagerhomepl/ (dalej: „Fanpage” lub „Hager Home”), prowadzonym na podstawie Regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php).
 6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.
 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa („Komisja Konkursowa") powołana przez Organizatora.

 

 • 2 UCZESTNICY
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, przy czym w Konkursie mogą brać udział tylko osoby, które są w posiadaniu promocyjnej piłki z logo „Hager” otrzymanej w gratisie w ramach zakupu promocyjnego produktów i rozwiązań Hager jednorazowo za kwotę minimum 200 zł (dwieście złotych).
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
 3. ukończyła 18. rok życia;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. spełni warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2 Regulaminu.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora lub dystrybutorów produktów Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonka, małżonków rodzeństwa, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z wyżej wymienionymi osobami, zaś za pracowników uważa się: wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności odpowiednio na rzecz Organizatora lub dystrybutora produktów Organizatora, niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub też z regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:
 8. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 9. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich;
 10. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
 11. nie ukończyli 18 lat.

 

 • 3 CZAS I WARUNKI KONKURSU
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2019 r. i kończy się 08.09.2019 r. („Czas Trwania Konkursu”).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest:
 3. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;
 4. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3 poniżej.
 5. Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu pod postem konkursowym na profilu Hager Home w serwisie Facebook.com zdjęcia z wypoczynku z piłką z logo „hager” otrzymaną w gratisie w ramach zakupu promocyjnego produktów i rozwiązań Hager jednorazowo za kwotę minimum 200 zł (dwieście złotych), na którym to zdjęciu będzie widoczne logo „hager” na piłce.
 6. Jeden Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Zadań Konkursowych.
 7. Zamieszczanie przez Uczestnika w wiadomości treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 8. Przesłanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgód, o których mowa w § 4 i § 7 ust. 5 Regulaminu.

 

 • 4 PRAWA AUTORSKIE
 1. Wykonanie Zadania Konkursowego określonego w § 3 ust. 3 jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą zadania, że Uczestnikowi przysługują do niego (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także, iż nie naruszają one praw autorskich osób trzecich, przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późniejszymi zm.), są wolne od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji treści zamieszczanych w ramach Zadania konkursowego na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.
 2. Wykonując Zadanie Konkursowe, Uczestnicy godzą się i oświadczają, że przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa autorskie do zadania konkursowego.
 3. Przeniesienie praw autorskich majątkowych zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie ww. treści w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera.
 4. Uczestnik – wyraża również zgodę na przeniesienie przez Organizatora praw do Zadania Konkursowego, o których mowa w ust. 2 i 3, w całości lub w części, na dowolną osobę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Zadania Konkursowego do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i przekształcenia).
 5. Organizator nabywa na własność Zadania Konkursowe Uczestników wraz z prawami określonymi w ust. 2, 3 i 4, z chwilą zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z Zadania Konkursowego przez Organizatora lub jakikolwiek inny podmiot, na żadnym polu eksploatacji.
 6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie Zadania Konkursowego na Fanpage’u (§ 1 ust. 5 Regulaminu) bez jakiejkolwiek odpłatności. Postanowienia ust. 2 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 7. Uczestnik, z momentem przekazania Zadania Konkursowego, wyraża również zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora z treści (nazwy) stanowiącej Zadanie Konkursowe. Z tytułu udzielenia powyższej zgody Uczestnikowi nie przysługuje żadnego rodzaju wynagrodzenie. Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nazwy stworzonej w ramach Zadania Konkursowego do celów komercyjnych, niekomercyjnych, marketingowych, promocyjnych, w tym do jej publikacji na materiałach promocyjnych, w Internecie i w mediach społecznościowych, a także na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

 

 • 5 KOMISJA KONKURSOWA
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

 • 6 NAGRODY i LAUREACI
 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • Nagroda I stopniadmuchany materac w kształcie klapka z logo „hager” o wartości 80,00 zł; łączna liczba Nagród I stopnia wynosi 10 sztuk;
 • Nagroda II Stopnia - głośnik JBL Charge 3 o wartości 499,00 zł, łączna liczba Nagród II Stopnia wynosi 3 sztuki.
 1. Po każdym z dwutygodniowych okresów w Czasie Trwania Konkursu liczonych od godziny 0:00:00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godziny 23:59:59 w niedzielę drugiego tygodnia, Komisja Konkursowa wyłoni w jej ocenie dwa (2) najlepsze Zadania Konkursowe z danego dwutygodniowego okresu (liczy się moment umieszczenia Zadania Konkursowego pod postem konkursowym). Uczestnicy, których Zadanie Konkursowe zostało uznane przez Komisję Konkursową za jedno z dwóch najlepszych w danym dwutygodniowym okresie zostaną Laureatami Nagrody I stopnia uprawnionymi do otrzymania tej nagrody. Wyłonienie Laureatów Nagrody I Stopnia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia każdego z dwutygodniowych okresów w Czasie Trwania Konkursu.
 2. Spośród wszystkich Zadań Konkursowych umieszczonych przez Uczestników w Czasie Trwania Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni w jej ocenie trzy (3) najlepsze Zadania Konkursowe. Uczestnicy, których Zadanie Konkursowe zostało uznane za jedno z trzech najlepszych w ich ocenie zostaną Laureatami Nagrody II Stopnia uprawnionymi do otrzymania tej nagrody. Wyłonienie Laureatów Nagrody II Stopnia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Czasu Trwania Konkursu.
 3. Laureat będzie uprawniony do otrzymania Nagrody po uprzednim przesłaniu, w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia go o zwycięstwie, wypełnionego oświadczenia celem przekazania nagrody i celem identyfikacji tj.:
 4. imię i nazwisko,
 5. adres do wysyłki Nagrody,
 6. telefon,
 7. oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej wymienionych danych osobowych przez Organizatora oraz inne podmioty współpracujące z nim przy realizacji Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach niezbędnych do odebrania przeze mnie nagrody w tym Konkursie. Oświadczam, iż moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz zostałem poinformowany przez Organizatora Konkursu (Hager Polo sp. z o.o. w Tychach), że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”
 8. Terminowe przesłanie danych i oświadczenia, o których mowa w ust. 4 powyżej jest warunkiem dokonania odbioru Nagrody przez Laureata danej Nagrody.
 9. Niepodanie danych lub podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ust. 4, a także brak zgłoszenia się po Nagrodę w terminie wskazanym przez Organizatora skutkuje utratą przez Laureata prawa do danej Nagrody.
 10. Nieodebrana Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. Laureat nie może wymienić Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany wygranej Nagrody na inną Nagrodę.
 11. Informacja o Laureacie danej Nagrody, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska lub pseudonimu zostanie opublikowana w dniu ogłoszenia wyników na Fanpage’u Hager Home przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej przez Facebook (tzw. post). Laureaci zostaną również poinformowaniu w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.com o zwycięstwie i sposobie odbioru Nagrody w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
 12. Wybrane przez Organizatora Zadania Konkursowe zostaną opublikowane wraz z opisem w albumie zamieszczonym na stronie Hager Home na Facebooku.

 

 • 7 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod@hager.pl
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska (lub pseudonimu) oraz zdjęcia profilowego (wizerunku) Uczestnika lub Laureata, a także w celu wydania Nagrody.
 4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska (lub pseudonimu), zdjęcia profilowego (wizerunku) Uczestnika lub Laureata i wydania mu Nagrody oraz w celu korzystania z praw autorskich określonych w §4 Regulaminu.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania z praw autorskich określonych w § 4 Regulaminu.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne dla potrzeb wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 8. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego (i) imienia i (ii) nazwiska lub (iii) pseudonimu – jeśli używa takiego w Profilu – oraz (iv) zdjęcia profilowego (wizerunku) na Fanpage’u.

 

 • 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w ciągu 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę złożenia jej u Organizatora lub nadania listem poleconym na adres: Hager Polo sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy, z dopiskiem „Konkurs Lato z Hagerem - reklamacja”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym składającego reklamację oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego, wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora w odpowiedzi na reklamację jest ostateczna.

 

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora, ponadto dostępny jest na profilu Facebookowym Hager Home w notatkach.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 4. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach promocyjnych lub reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążący jest jedynie niniejszy Regulamin.
 5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności nie podanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane na profilu Facebookowym Hager Home w notatkach.

 

 

Tychy, 28.06.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl